HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Aza Recycled : de vennootschap onder firma Aza Recycled , gevestigd in Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Aza Recycled  een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van Aza Recycled tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 – Betaling

3.1 Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 3.2 Betaalt de klant een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege in verzuim. Aza Recycled is dan gerechtigd de dienstverlening op te schorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 3.3 Blijft de klant in gebreke, dan zal Aza Recycled tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de klant. 3.4 Bij liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Aza Recycled op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van Aza Recycled  zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De prijzen genoemd in aanbiedingen, offertes en facturen van Aza Recycled zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.2 Verhogingen van kostprijzen die Aza Recycled  niet kon voorzien ten tijde van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Artikel 6 – Prijsindexering

6.1 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Aza Recycled  heeft het recht de aan klant te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door klant

7.1 De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Aza Recycled aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Aza Recycled worden verstrekt.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Aza Recycled zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Aza Recycled  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Indien Aza Recycled  aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

11.1 Aza Recycled  behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aza Recycled partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De rechtbank in de vestigingsplaats van Aza Recycled is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Aza Recycled | Waar duurzaamheid en verantwoordelijkheid centraal staan, terwijl we samen streven naar een groenere wereld.

Support

© 2024 · Aza Recycled – Alle Rechten Voorbehouden